1.       Bendrosios nuostatos:

1.1.     Šios sąlygos ir taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra juridiškai šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”);

1.2.     Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

2.       Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:

2.1.     Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas „e-parduotuvėje“ suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

 

3.       Pardavėjo teisės:

3.1.     Jei Pirkėjas bando pakenkti „e-parduotuvės“ darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis „e-parduotuve“ arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją;

3.2.     Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo;

3.3.     Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas;

3.4.     Visus pranešimus tarp šalių siųsti Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu;

3.5.     Jei du kartus bandant pristatyti Pirkėjui prekes jis jų nepriima, Pirkėjas turi sumokėti už Pardavėjo patirtus nuostolius pagal Pardavėjo išrašytą sąskaitą-faktūrą.

 

4.       Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė:

4.1.     Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis „e-parduotuvės“ teikiamomis paslaugomis;

4.2.     Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį;

4.3.     Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per penkias darbo dienas, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą;

4.4.     Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos;

4.5.     Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius;

4.6.     Pardavėjas neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo „e-parduotuvėje“ esančias nuorodas;

4.7.     Pardavėjas neatsako už Vartojimo kredito sutarties, sudarytos tarp lizingo bendrovės ir Pirkėjo, turinį bei Vartojimo kredito sutarties pagrindu kylančių lizingo bendrovės ir Pirkėjo tarpusavio įsipareigojimų vykdymą;

4.8.     Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas;

4.9.     Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių;

4.10. Pardavėjas neatsako už tai, kad „e-parduotuvėje“ esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

 

5.       Pirkėjo teisės:

5.1.     Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „e-parduotuvėje“ šių taisyklių ir „e-parduotuvės“ nustatyta tvarka;

5.2.     Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „e-parduotuve“, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti kokybišką prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos;

5.2.1.  Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

5.2.1.1.  grąžinama prekė turi būti nenaudota;

5.2.1.2.  grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

5.2.1.3.  prekė turi būti nesugadinta;

5.2.1.4.  prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

5.2.1.5.  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta Pirkėjo;

5.2.1.6.  grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;

5.2.1.7.   Pirkėjas padengia prekės grąžinimo siuntimo išlaidas (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

5.3.     Turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;

5.4.     Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti „e-parduotuvės“ skyriuje “susisiekite su mumis” nurodytu telefonu ar elektroninio pašto adresu.

 

6.       Šalių įsipareigojimai ir atsakomybė:

6.1.     Pirkėjas, naudodamasis „e-parduotuve“, patvirtina kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis;

6.2.     Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;

6.3.     Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas;

6.4.     Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą;

6.5.     Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis „e-parduotuve“;

6.6.     Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas;

6.7.     Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jų atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu;

6.8.     Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

7.       Prekių kaina, apmokėjimas, pristatymas ir garantinės sąlygos:

7.1.     Prekių kainos „e-parduotuvėje“ ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM;

7.2.     Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:

7.2.1.  Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią „e-parduotuvės“ sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

7.2.2.  Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio mokėjimo sąskaitą - užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „e-parduotuvės“ banko sąskaitą kuri nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitoje – užsakyme;

7.2.3.  Apmokėjimas grynaisiais gavus prekę – tai apmokėjimas grynaisiais sumokant kurjeriui, kai Pirkėjui yra pristatoma prekė.

7.3.     Tik gavęs apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas, išskyrus tuos atvejus, kai pasirenkamas apmokėjimas grynaisiais gavus prekę;

7.4.     Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas/kurjeris;

7.5.     Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga;

7.6.     Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamuose teisės aktuose.

8.       Asmens duomenų apsauga:

8.1.  Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarko kaip asmens duomenų valdytojas;

8.2. Pirkėjas asmens duomenis teikia savanoriškai, tačiau jie yra būtini Paskyrai sukurti, Elektroninėmis paslaugomis naudotis ar Pardavimo sutarčiai sudaryti ar prekių rezervacijai atlikti;

8.3. Pardavėjas taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą;

8.4. Pirkėjo Asmens duomenis, kuriuos jis pateiks „e-parduotuvėje“, arba kurie bus surinkti remiantis Pirkėjo atliktais veiksmais, Pardavėjas tvarkys konkrečiais tikslais, kurie yra nurodyti ir išsamiai aptarti „e-parduotuvėje“ pateiktoje Privatumo politikoje;

8.5. Priklausomai nuo to, kokios konkrečiai funkcijos yra naudojamos, Pirkėjas turi teisę pateikti skundą kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą ir perdavimą;

8.6. Papildomą informaciją apie asmens duomenų apsaugą galima rasti „e-parduotuvėje“ skiltyje „Privatumo politika“.